Østfyns Kunstforening
 

Vedtægter

 
Vedtægter ØK 2014 

§ 1. 
Foreningens navn er ØSTFYNS KUNSTFORENING. Dens hjemsted er Nyborg Kommune.

§ 2.
Foreningens formål er at virke til fremme af og forståelse af kunstlivet og kunst­interessen. Dette formål søges realiseret ved kunstudstillinger, ved anskaffelse af kunstværker til bortlodning blandt medlemmerne, ved foredrag og film eller på anden lignende måde.

§ 3. 
Som medlemmer kan optages enhver, der har interesse i foreningens formål. Indmeldelse kan ske til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og har gyldighed fra det følgende kalenderår.
Institutioner, virksomheder og lignende kan optages som medlemmer.

§ 4.
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Der fastsættes kontingent for:

A. Medlemmer
B. Juniormedlemmer (0 til 18 år)
C. Institutioner, virksomheder og lignende

§ 5.
Medlemmer har adgang til alle af foreningen arrangerede udstillinger og andre arrangementer. De deltager alle i bortlodning af indkøbte kunstværker i forbindelse med den årlige generalforsamling.

§ 6.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den afholdes ordinært hvert år  inden udgangen af januar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside samt ved personlig indkaldelse til hvert enkelt medlem.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Forhandlingsemnerne skal være:

a.      Valg af dirigent

b.     Beretning om foreningens virke i det forløbne år.

c.      Regnskab og budget.

d.     Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

e.      Fastsættelse af kontingent.

f.       Indkomne forslag.

g.     Bortlodning af de indkøbte kunstgenstande

h.     Eventuelt.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der i hvert enkelt tilfælde bestemmer, om afstemning skal ske skriftligt eller ved håndsoprækning.

Til vedtagelse af beslutninger på generalforsamlingen kræves almindelig stemmeflerhed.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer.

Til vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer, jfr. dog vedtægtens § 14 stk. 4.

Der kan stemmes ved fuldmagt.

Ved afstemning har medlemmer, juniormedlemmer og institutioner hver en stemme.

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/10 af medlemmerne begærer det, og der samtidig fremsættes en motiveret dagsorden.

Bestyrelsen er forpligtet til senest 3 uger efter modtagelsen at indkalde til generalfor­samling efter de samme regler som for ordinære generalforsamlinger.

§ 8.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer. De vælges på de ordinære generalforsamlinger for 2 år ad gangen. I de lige år afgår 4 og i de ulige år afgår 3 med­lemmer. Højest 3 medlemmer må være udøvende kunstnere, formanden må ingensinde være det.

Samtidig vælges for et år ad gangen 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse har møderet, men ikke stemmeret.
De afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan genvælges.

For at kunne vælges til bestyrelsen, skal man være fyldt 18 år.

Til at revidere foreningens regnskab vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer og 1 suppleant. Valget gælder for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 9.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer, heraf enten formand eller næstformand, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller næstformandens stemme udslaggivende. Bestyrelsesmøde indkaldes så ofte formanden finder det for­nø­dent eller 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det.

 

Kassereren fører foreningens regnskab og har ansvar for foreningens indtægter og udgifter samt at disse bogføres på behørig måde. Kassereren aflægger regnskab for bestyrelsen ved årets udgang. Derpå overgives det til revision.

Næstformanden træder i enhver henseende i formandens sted, idet dog valgperioden skal respekteres.

§ 10.
Foreningen tegnes af formanden, subsidiært næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagt til kassereren til at hæve og disponere over foreningens giro-  og bank/sparekassekonti. 

§ 11.
Bestyrelsen leder i øvrigt foreningens virksomhed i nøje overensstemmelse med forenin­gens vedtægter og de af generalforsamlingen trufne beslutninger.

Bestyrelsen indkøber de kunstværker, der skal bortloddes blandt medlemmerne. Indkøb af sådanne kræver, at mindst 4 medlemmer deltager i afgørelsen, og at mindst 3 stemmer er for købet.

Gevinsterne bortloddes ved lodtrækning blandt medlemmer, der har mindst et års medlemskab (kalenderåret før afholdelse af generalforsamlingen). Hvert medlem optjener et lod for hvert medlemsår. Ved gevinst, reduceres antallet af lodder til et lod, og optjening starter forfra.

Gevinsterne bortloddes ved udtrækning ved den årlige generalforsamling blandt de tilstedeværende medlemmer eller medlemmer, der har givet fuldmagt.


Ved udtrækning blandt medlemmer, der ikke er til stede, og som ej heller har givet fuldmagt, tilbageføres loddet til næste års lodtrækning således, at det samlede antal personlige lodder forøges med dette lod.

§ 12. 
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Foreningens indtægter hidrører blandt andet fra kontingenter, tilskud, gaver, entre og andre ydelser. Be­styrelsen disponerer over alle disse indtægter i overensstemmelse med vedtægten og andre beslutninger samt eventuelle klausuler.

§ 13.
Det er bestyrelsens pligt ved udstillinger og andre arrangementer at påse, at der alene tages kunstneriske hensyn. Kunstnere og kunstneriske retninger, der er særlig beteg­nende for tiden skal fortrinsvis præsenteres for medlemmerne. Dette skal dog ikke være til hinder for, at der i rimeligt omfang vises værker af mere etablerede kunstnere.

§ 14.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Halvdelen af foreningens medlemmer skal være til stede og beslutning om opløsning kræver ¾ af de afgivne stemmer.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling med 3 ugers varsel. Denne generalforsamling er uanset antallet af mødte medlemmer beslutnings­­dygtig med ¾ majoritet.

I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af fore­ningens formue, der enten kan anvendes til kunstneriske formål eller skænkes til velgørenhed. Formuen må ingensinde udloddes til medlemmerne.

Nærværende paragraf kan kun ændres, såfremt ¾ af foreningens medlemmer på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Oprindeligt vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30/1 1966.

Ændret ved generalforsamlingen den 22. januar 1985.

Ændret ved generalforsamlingen den 24. januar 1993.

Ændret ved generalforsamlingen den 16. januar 2011.

Ændret ved generalforsamlingen den 15. januar 2012

Ændret ved generalforsamlingen den 12. januar 2014